Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

In het onderwijs is de zeggenschap zo georganiseerd, dat niet alleen personeelsleden maar ook ouders zeggenschap kunnen uitoefenen. Deze medezeggenschap vindt plaats in een gezamenlijk orgaan, de Medezeggenschapsraad (MR). Deze raad bestaat uit minimaal 2 personeelsleden en 2 ouders. De directeur is op verzoek op de MR vergadering aanwezig.

De MR speelt een belangrijke rol in het bepalen van de kwaliteit van het onderwijs. Voor beleidsmatige zaken die het onderwijs aangaan, wordt de MR om advies of instemming gevraagd. Voorbeelden hierbij zijn vaststelling of wijziging van het schoolplan, de vakantieregeling, de schoolgids, het financieel beleidsplan (o.a. ouderbijdrage), het veiligheidsplan en de verdeling van de leerkrachten over de groepen. Dit ligt ter inzage in de personeelskamer.

Bevoegdheden die de MR-leden hebben liggen vast in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. De MR vergaderingen worden vermeld in de ‘ Mandekrant ’. Aanwezigheid van belangstellenden wordt op prijs gesteld. Belangstellenden hebben in principe de mogelijkheid om tijdens een vergadering mee te praten over “MR-zaken”. Belangstellenden hebben geen stemrecht. Wel worden hun opmerkingen meegenomen in de besluitvorming. Met besluitvorming wordt in dit kader advies en/of instemming bedoeld. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij de voorzitter. Het verslag van de vergadering komt in de MR-map in de personeelskamer, ook dit mag men inzien. Ook ligt er in de personeelskamer het MR-reglement wat men in kan zien.
 

Samenstelling MR seizoen 2020 - 2021:

Namens het personeel:

Namens de ouders: 

  • Jos Jonker
  • Alka Jongsma

Overzicht MR-leden /upload/files/MR%20geleding%2020-21(4).pdf